Klachtregelement en privacy

Klachtreglement

Indien u niet tevreden bent en een klacht heeft m.b.t. de behandeling in mijn praktijk kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer uw klacht naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij een klacht. U kan de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek. Hieronder vindt u de link:

https://www.nvvp.net/website/over-nvvp/groepen-/-commissies/afdelingen/zgp/u-heeft-een-klacht

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.  De geschillencommissie schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:  Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken  Postbus 90600  2509 LP Den Haag  http://www.degeschillencommissie.nl  (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

Privacy

Ik ga zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Ik hou me aan de gedragscode en beroepsgeheim. Alles wat ik met u bespreek is vertrouwelijk. Ik hou een dossier bij. In het dossier worden uw persoonsgegevens opgenomen.

Het is gebruikelijk en ook noodzakelijk dat uw huisarts, tevens verwijzer, een brief ontvangt over de diagnose, het verloop van de behandeling en de beëindiging daarvan. Indien u hier bezwaar tegen hebt, dan zullen we, uw bezwaren bespreken en samen trachten tot een geschikte oplossing te komen.

Informatie aan derden, zoals een arbodienst of een medisch adviseur, wordt uitsluitend met uw schriftelijke toestemming verstrekt.

Aan uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie), welke volgens wettelijke regels ook persoonsgegevens bevat.

Alle zorgaanbieders, inclusief de zorg die ik aanbied (gespecialiseerde ggz), moeten maandelijks gegevens aanleveren betreft het dbc-informatiesysteem (DIS) aan NZa (Nederlandse zorgautoriteit). Op deze manier wordt inzicht gekregen in wat er aan zorg wordt geleverd in Nederland. De gegevens worden ook gebruikt om  zorgprestatie te verbeteren. Deze aangeleverde gegevens aan de NZa zijn  niet tot de persoon herleidbaar zijn.

%d bloggers liken dit: